Unohtuiko salasana? Napsauta tästä.

Terveysteknologian ja teollisen muotoilun edelläkävijänä Merivaara keskittyy erityisesti leikkaussalitoimintoja tukeviin innovatiivisiin ratkaisuihin.

Toiminnan edellytyksenä on oman tekemisen ja osaamisen sekä muiden oleellisten sidosryhmiemme jatkuva parantaminen ja kehittäminen. Osaavalla henkilöstöllä sekä yhteistyössä tarkoin valituilla kumppaneilla varmistamme toimintamme laadukkuuden sekä asiantuntevan palvelun.

Merivaara Oy:n toimintajärjestelmä on laadittu standardien ISO 9001, ISO 13485 ja ISO 14001 vaatimusten mukaisesti. Sitoudumme täyttämään nämä vaatimukset sisältäen ympäristönsuojelun sekä ylläpitämään järjestelmän vaikuttavuutta. Järjestelmän vaatimustenmukaisuus todetaan säännöllisesti sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

Sanastoa

DNV

Det Norske Veritas – monikansallinen yritys, jonka keskeisenä toiminta-alueena on riskien tunnistus ja hallinta. Yksi maailman tunnetuimpia ilmoitettuja elimiä. Merivaaran laadun- ja ympäristönhallintajärjestelmä on DNV:n tarkastama ja sertifioima.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-merkinnän saamiseksi valmistajan ja hänen valtuutetun edustajansa on noudatettava EY-vaatimustenmukaisuusmenettelyä, johon viitataan direktiivin liitteessä IV. Menettelyn on oltava valmis, ennen kuin tuote voidaan päästää markkinoille.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on menetelmä, jossa valmistaja tai hänen valtuutettu edustajansa laatii vaaditun teknisen aineiston, toteuttaa korjaavat toimenpiteet ja vaaratilanteiden valvontamenettelyn ja ilmoittaa, että tuotteet ovat direktiivin liitteessä I asetettujen keskeisten vaatimusten mukaisia.

ISO 9001

Yleinen kansainvälinen laadunhallintastandardi, joka on osa yrityksen laadunvarmistusta. Se käsittää koko toiminnan tuotekehityksestä tuotantoon ja toimittamiseen.

ISO 13485

ISO 13485:2003 -standardissa määritellään laadunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset, joiden mukaan organisaation on osoitettava, että se pystyy tuottamaan lääkinnällisiä laitteita ja niihin liittyviä palveluja, jotka ovat yhdenmukaisesti asiakkaiden vaatimusten ja lääkinnällisiin laitteisiin ja niihin liittyviin palveluihin sovellettavien lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisia. Standardi käsittää suunnittelun, kehityksen, tuotannon ja asennuksen, samoin kuin lääkinnälliseksi laitteeksi luokiteltavan välineen huollon ja korjauksen.

Standardi sisältää joitakin tiettyjä lääkinnällisiä laitteita koskevia vaatimuksia, mutta sen ulkopuolelle jää joitakin ISO 9001 -standardin vaatimuksia, jotka eivät sovellu lainsäädännön osaksi. Näiden vaatimusten vuoksi organisaatiot, joiden laadunhallintajärjestelmä on tämän kansainvälisen standardin mukainen, eivät täytä ISO 9001 -standardin vaatimuksia, ellei niiden laadunhallintajärjestelmä ole kokonaisuudessaan ISO 9001 -standardin vaatimusten mukainen.

http://www.iso.org/

ISO 14001

ISO 14001:2004 -standardissa määritellään ympäristönhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset, joiden avulla organisaatio voi laatia ja ottaa käyttöön periaatteet ja tavoitteet, joissa huomioidaan organisaation hyväksymät lakisääteiset ja muut vaatimukset sekä tiedot merkittävistä ympäristönäkökohdista. Sitä sovelletaan ympäristönäkökohtiin, jotka organisaatio määrittelee sellaisiksi, joita se voi hallita ja joihin se voi vaikuttaa. Siinä ei esitetä erityisiä ympäristönsuojelun tason kriteerejä.

http://www.iso.org/

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (ent. Pakkausalan ympäristörekisteri Oy eli PYR) on voittoa tavoittelematon yritys, joka toimii yhteistyössä pakkausalan tuottajaorganisaatioiden kanssa. Se auttaa rekisteröimiään yrityksiä ja viranomaisia täyttämään pakkausten hyötykäyttövelvoitteet taloudellisesti ja vaivattomasti.

Yrityksillä, joiden liikevaihto on miljoona euroa tai enemmän ja jotka tuottavat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille, on pakkausten hyötykäyttövelvoite / tuottajan vastuu. Tekemällä sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa yritys siirtää tämän velvoitteen tuottajayhteisöille. Merivaara on ollut Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen vuodesta 2006.

http://rinkiin.fi/

WEEE

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi – EU-direktiivi, jolla pyritään vähentämään sähkö- ja elektroniikkaromun syntymistä ja edistämään sen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tuottaja on vastuussa sähkölaitteiden kierrätyksestä ja jätehuollosta. 

SELT

SELT ry huolehtii jäsentensä puolesta kierrätyksestä, informaation jakamisesta, rekisteröinnistä ja muista lainsäädännön asettamista velvoitteista. SELT ry on perustanut yhdessä muiden tuottajayhteisöjen kanssa keskitettyjä palveluita tarjoavan yhtiön Elker Oy:n huolehtimaan asioiden hoitamisesta käytännössä.

SELTin kautta tuottajavastuunsa hoitaa jo yli 650 sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajaa. Merivaara on ollut SELTin jäsen vuodesta 2005.

http://www.elker.fi/tuottajalle/tuottajayhteisot/selt

TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEET

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Hyväksyt käyttöehtomme jatkaessasi sivuston käyttöä.

Lue lisää